Ett programarbete skulle kunna se ut så här om man bara gjorde en tom mall med rubriker. Rubrikerna skulle kunna variera beroende på önskan och målsättningar med vad man planerar och gör. Det här programmet utgår ifrån att man beskriver det befintliga beståndet och uppdaterar sitt Basprogram. Basprogrammet fungerar som planering för hur man vill arbeta med sina lokaler över tid, vilka standards som ska garantera likvärdighet både för nytt och gammalt bestånd. Troligt är att har man koll på sina lokaler så vet man också hur man ska bygga nytt. Tänk dig själv att du skulle skriva ner text under varje rubrik nedan:

 

Svaret är inte enkelt och antagligen kommer olika personer att komma fram till olika svar. Även lärare skulle besvara frågan olika trots att läroplanen har en mer bestämd uppfattning. Av den anledningen arbetar också lärare olika med elevernas kunskapsproduktion.

Hur skall lokalsamhället runt skolan gestaltas över tiden? Finns möjligheter eller till och med krav på samverkan med andra verksamhetsgrenar inom en kommun, andra myndigheter, föreningar, företag osv som kan leda till att huset används över åren på ett effektivt sätt. Gäller skolbehov exempelvis bara över en period av 20 år och sedan bör fastigheten användas till något annat?

Den tänkta organisationen för skolan är också ramen för skolhusets utformning. Vet man hur skolan skall fungera, så kommer man att veta en del om hur huset borde utformas.

Skolans grund för organisation av lärande 

Hur skall undervisningen eller lärandet organiseras? Om vi nu grundat oss i en uppfattning om vad kunskap är, så fortsätter vi att tänka oss en organisation för hur kunskap blir till i elevernas medvetanden.

Om man betraktar omvärlden så finns det lite olika grunder att utgå ifrån.

Ett program för skolhus handlar inte i första hand om det aktuella och eventuella bygget. Det handlar om att bli medveten om vilka lokaler man har idag och hur de används, för att i nästa steg kunna ta ställning till om man behöver bygga ut eller förändra det befintliga beståndet. Det är stora pengar i investeringar och drift som vi talar om, och som påverkar verksamheten över lång tid. Det kan vara så att slutsatsen av ett programarbete det totala beståndet kan resultera i att man i stället för att bygger ut, minskar beståndet, men ändå vinner i kapacitet och kvalitet över tiden.