Svaret är inte enkelt och antagligen kommer olika personer att komma fram till olika svar. Även lärare skulle besvara frågan olika trots att läroplanen har en mer bestämd uppfattning. Av den anledningen arbetar också lärare olika med elevernas kunskapsproduktion.

Hur skall lokalsamhället runt skolan gestaltas över tiden? Finns möjligheter eller till och med krav på samverkan med andra verksamhetsgrenar inom en kommun, andra myndigheter, föreningar, företag osv som kan leda till att huset används över åren på ett effektivt sätt. Gäller skolbehov exempelvis bara över en period av 20 år och sedan bör fastigheten användas till något annat?

Ett program för skolhus handlar inte i första hand om det aktuella och eventuella bygget. Det handlar om att bli medveten om vilka lokaler man har idag och hur de används, för att i nästa steg kunna ta ställning till om man behöver bygga ut eller förändra det befintliga beståndet. Det är stora pengar i investeringar och drift som vi talar om, och som påverkar verksamheten över lång tid. Det kan vara så att slutsatsen av ett programarbete det totala beståndet kan resultera i att man i stället för att bygger ut, minskar beståndet, men ändå vinner i kapacitet och kvalitet över tiden.